معرفی

دکتر محمدرضا حسین زاده
دکترای زمین شناسی اقتصادی از دانشگاه تبریز (1387)
فوق لیسانس زمین شناسی اقتصادی از دانشگاه تبریز(1378)
لیسانس زمین شناسی از دانشگاه تبریز (1385)

دانشیار دانشکده علوم طبیعی از دانشگاه تبریز