معرفی

دکتر رجب ایزدی
دکترای علوم سیاسی از دانشگاه تهران با گرایش جامع شناختی سیاسی (1384)
فوق لیسانس علوم سیاسی از دانشگاه تهران (1376)
لیسانس علوم سیاسی از دانشگاه تهران (1372)

استادیار علوم سیاسی دانشگاه تبریز